نگاهی به کارخانه STM ایتالیا در یک ویدئو

ام های به کار گرفته شده و ارائه مطالب در این محصول اطلاعاتی انجام می شودبه هیچ وجه به معنای ابراز نظر از طرف سازمان غذا و کشاورزی نیستسازمان ملل متحد (فائو) در مورد وضعیت حقوقی یا توسعه ایهر کشور، قلمرو، شهر یا منطقه یا مقامات آن، یا در مورد تحدید حدود آن مرزها یا مرزها ذکر شرکت ها یا محصولات خاص تولید کنندگان،این که آیا اینها ثبت اختراع شده اند یا نه، به این معنی نیست که آنها تأیید شده اند یاتوصیه شده توسط فائو به سایرین با ماهیت مشابه که ذکر نشده است.

نگاهی به کارخانه STM ایتالیا در یک ویدئو

فائو استفاده، بازتولید و انتشار مطالب در این اطلاعات را تشویق می کندتولید – محصول. به جز مواردی که غیر از این مشخص شده است، مطالب ممکن است کپی، دانلود و چاپ شوندبرای اهداف مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی خصوصی یا برای استفاده در محصولات غیرتجارییا خدمات، مشروط بر تایید مناسب فائو به عنوان منبع و حق چاپدارنده داده شده است و تایید فائو از دیدگاه ها، محصولات یا خدمات کاربران به طور ضمنی نیست.

.نگاهی به کارخانه STM ایتالیا در یک ویدئو

به هر طریقیهمه درخواست‌ها برای حقوق ترجمه و انطباق، و برای فروش مجدد و سایر استفاده‌های تجاریحقوق باید از طریق  یا به آدرس زیر انجام شود
.محصولات اطلاعاتی فائو در وب سایت فائو (www.fao.org/publications) ورا می توان از طریق publications-sales@fao.org خریداری کرد.

مقالات پیشنهادی  راهنمای انتخاب گیربکس خورشیدی

درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.