نگاهی به کارخانه SEW

برای دوخت پارچه از چرخ خیاطی استفاده می شود وسایر مواد انعطاف پذیر همراه با نخ ها. خیاطیماشین‌ها در اولین دوره صنعتی اختراع شدند انقلاب برای کاهش کوانتوم دوخت دستیدر صنایع پوشاک انجام می شود. از زمانی که اختراعش شده استکارایی و بهره وری را تا حد زیادی بهبود بخشیدصنایع پارچه، پوشاک و سوزن است. […]

ادامه مطلب