نکات مهم حین نگهداری پمپ های فشار قوی پمپیران

نکات مهم حین نگهداری پمپ های فشار قوی پمپیران سرپمپ باید در تمام اوقات به نرمی و بدون سر وصدا و لرزش کار کن سطح آب در حوضچه و یا مخزن مکش و فشار در دهانه مکش پمپ در زمان های مختلف بازرسی شودمحفظه آببندی از نظر نشتی چک شود• در صورت وجود پمپ های رزرو، در فواصل زمانی منظم راه اندازی شوند تا در صورت بروز مشکل، حل شود.

تولید نکات مهم حین نگهداری پمپ های فشار قوی پمپیران

این پمپ PUMPIRAN مطابق با تکنولوژی روز توسعه یافته است، تولید شده است.با نهایت دقت و تحت کنترل کیفیت مستمر.این دستورالعمل های عملیاتی برای تسهیل آشنایی با پمپ و کاربرد تعیین شده آن در نظر گرفته شده است.دفترچه راهنما حاوی اطلاعات مهمی برای عملکرد قابل اعتماد، مناسب و کارآمد است. انطباق بادستورالعمل های عملیاتی برای اطمینان از قابلیت اطمینان و عمر طولانی پمپ و اجتناب از آن اهمیت حیاتی داردهر گونه خطراین دستورالعمل های عملیاتی مقررات محلی را در نظر نمی گیرند. اپراتور باید اطمینان حاصل کند که چنین استمقررات توسط همه، از جمله پرسنلی که برای نصب فراخوانده شده اند، به شدت رعایت می شود.

واحد نکات مهم حین نگهداری پمپ های فشار قوی پمپیران

این پمپ/واحد نباید فراتر از مقادیر حدی که در اسناد فنی برای آن مشخص شده است کار کنددسته متوسط، ظرفیت، سرعت، چگالی، فشار، دما و رتبه موتور. مطمئن شوید که این عملیات استمطابق با دستورالعمل های مندرج در این راهنما یا در اسناد قرارداد.پلاک نام نشان دهنده نوع سری/اندازه، داده های اصلی عملیاتی و شماره سریال است. لطفا نقل قول کنیداین اطلاعات در تمام سوالات، تکرار سفارشات و به ویژه هنگام سفارش قطعات یدکی. اگر شما نیاز داریداطلاعات اضافی یا دستورالعمل های فراتر از محدوده این راهنما یا در صورت آسیب لطفا تماس بگیرید.

مقالات پیشنهادی  تعطیلی دفتر گروه صنعتی درویش

درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.