مزایای گیربکس خورشیدی نسبت به گیربکس هلیکال شافت مستقیم

بازده ۹۸ درصدی امکان کوبل بسیار و راحت الکتروموتورقابلیت تحمل دور تا ۳۵۰۰ دور در دقیقهسرویس و نگهداری آسانحجم بسیار کم این گیربکس ها نسبت به دیگر مدل هامحدوده دور…