انتخاب پمپ مناسب

ویژگی فردیمنحنی (به عنوان مثال شکل 18 را ببینید).اگر دلایل خاصی وجود نداشته باشدبرای انجام در غیر این صورت، یک پمپباید طوری انتخاب شود کهنقطه عملیاتی در نزدیکی آن قرار داردبهترین نقطه بازده Qopt (=سرعت جریانی که بازدهی در آن استبالاترین، BEP). محدودیت های Qminو Qmax (به عنوان مثال به دلیلرفتار ارتعاشی، انتشار نویز و […]

ادامه مطلب

پمپ ضد اسید مگنتی

پمپ ضد اسید مگنتی چیست پمپ ضد اسید مگنتی در حقیقت یک پمپ سانتریفوژ بوده که محرک آن از نوع مغناطیسی است و انتقال حرکت از موتور الکتریکی به ایمپلر پمپ از طریق میدان و نیروی مغناطیسی انجام می گیرد. (در حقیقت بین شافت الکتروموتور و شافت پمپ هیچ گونه اتصال مکانیکی وجود ندارد و [...]
ادامه مطلب

سیستم های انتقال اسید

سیستم های انتقال اسید خوردگی يك پديده مستمر و ويرانگر است و يكی از بخش‌هايی كه خوردگی و روش‌های كنترل در آن از اهميت بسيار ويژه‌ای برخوردار است، ديگ‌های بخار است كه  صنايع از قبيل نيروگاه‌ها، پتروشيمی‌ها و ... بدان وابستگی حياتی دارند. همچنین خطوط بهره برداری این صنایع  که در شرایط خاص دما، و [...]
ادامه مطلب